Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vyplývá ze zákonné povinnosti. Každý zaměstnatel dle tohoto nařízení musí platit pojistné a to v případech, kdy zaměstná byť jen jednoho zaměstnance. Forma tohoto pojištění se tedy vztahuje na všechny osoby, které jsou v pracovně právním vztahu se svým zaměstnavatelem. Základem pro výpočet výše pojistného je mzda zaměstnance. Zaměstnavatel platí za všechny své zaměstnance stanovené % ze mzdy v pravidelných čtvrtletních platbách na účet státem určených pojistných subjektů - Kooperativa a Česká pojišťovna. Povinné pojištění zaměstnanců této formy má za účel eliminovat následky pracovních úrazu či nemocí z povolání. Postižený zaměstnanec má tímto způsobem, alespoň určitou jistotu pro případ poškození zdravotního stavu.

Na co se pojištění vztahuje

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele se vztahuje na všechna rizika související s vykonávanou profesí. Pojištění zaměstnance se vztahuje na rizika úrazů a nemocí z povolání. Zvláštním případem je smrt v důsledku pracovního úrazu. Povinné pojištění zaměstnavatele eliminuje případné škody ve formě poškození zdraví, ať už způsobené úrazem, nebo jako následek nepříznivých pracovních podmínek mající vliv na zhoršení jeho zdravotního stavu ve formě následků. Dosah pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je jen v rozmezí pracovní doby. Újmy na zdraví způsobené při cestě do práce a zpět však do pojistného krytí nespadají.

Kdy se pojištění neplatí

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele nemusí platit ten podnikatel či firma, která nemá žádné zaměstnance, nebo v případech, kdy osoby pro něj pracující nemají uzavřený pracovně právní vztah. Jedná se tedy o různé provedení prácí na základě živnostenského listu, nebo na základě sepsané dohody o provedení prácí, které jsou konány mimo pracovní poměr.(Zde platí jiná pravidla) Povinnost platit pojištění pro zaměstnavatele zaniká současně s ukončením pracovního poměru zaměstnance.

nové pojíštění od Top pojištění, vyberte si nejlepší povinné ručení, porovnání pojišťoven na Top-pojištění.cz

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele