Pojištění

Zaměstnavatel nemá odpovědnost pouze v případě pracovního úrazu, nebo nemoci z povolání vůči svému zaměstnanci. Jsou tady i odpovědnosti ve zvláštních případech, jako odpovědnost za škodu na odložených věcech, nebo odpovědnost při odvracení škody.

Odpovědnost za škodu na odložených věcech

Podle zákoníku práce odpovídá zaměstnavatel, u něhož je zaměstnanec v pracovním poměru, za škodu na věcech, které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů. K tomuto účelu musí zaměstnavatel určit místo, kde si věci zaměstnanec obvykle bude odkládat. Za větší částky peněz, klenoty a jiné cennosti, které si zaměstnanec neuschoval do zvláštní úschovy zaměstnavatele, odpovídá zaměstnavatel pouze do částky 5000Kč. Prokáže-li se, že zaměstnanci škodu způsobil jiný zaměstnanec, nebo zaměstnavatel převzal věci do zvláštní úschovy, škodu zaměstnavatel zaplatí zaměstnanci bez omezení.

Nárok na náhradu škody zaniká, pokud zaměstnanec tuto škodní událost neohlásí nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dověděl.

Odpovědnost při odvracení škody

Pokud zaměstnanci vznikla věcná škoda při odvracení škody hrozící zaměstnavateli, má nárok na plnou náhradu, včetně náhrady na účelně vynaložené náklady. Toto nebezpečí však nesmí zaměstnanec sám úmyslně vyvolat a musí si počínat tak, aby škoda byla co nejmenší.

Tento nárok má i zaměstnanec, který odvracel nebezpečí hrozící životu, či zdraví, jestliže by za škodu odpovídal zaměstnavatel.

Jestliže zaměstnavatel prokáže, že škodu zavinil také poškozený zaměstnanec, odpovědnost zaměstnavatele se poměrně omezí.

Náhrada škody

Při určení škody na věci se vychází z ceny v době poškození, nikoliv z ceny v době pořízení.

Zaměstnanec má nárok na vyplacení skutečné škody, a to v penězích, pokud škodu zaměstnavatel neodčiní uvedením v předešlý stav. Způsob a rozsah náhrady škody je stejný, pokud jde o jinou škodu na zdraví než je pracovní úraz nebo nemoc z povolání,  jako v ustanovení o pracovních úrazech, pouze jednorázové odškodnění pozůstalým se nevyplácí.

Náhradu za ztrátu výdělku  vyplácí zaměstnavatel pravidelně jednou měsíčně.

nové pojíštění od Top pojištění, vyberte si nejlepší povinné ručení, porovnání pojišťoven na Top-pojištění.cz

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele